تنها تعداد انگشت شماری از صندوق ها با شناسایی زیان بهمن را به پایان رساندند و در حالی که بازده نماگر بازار در این دوره به محدوده ٧.٧ درصد رسید، صندوق هایی از جمله دماسنج، کارآفرین، سهام بزرگ کاردان موفق به کسب بازده بیش از بازار شدند و صندوق...