برای خوشبین بودن درباره آینده بازارهای مالی و مواد خام، دلایل کافی وجود دارد اما حوادث سال گذشته نشان داده نمی توان با قطعیت اظهارنظر کرد. اکثر تحلیلگران با اشاره به شرایط بازارها می گویند جایی برای نگرانی نیست اما یک ریسک ..