نکته قابل توجه طی صورت های مالی منتشره شرکت، رشد سودآوری آن طی سه ماهه سوم سال جاری می‌باشد چنانکه طی این دوره سود خالص هر سهم با رشد ٢٧ درصدی نسبت به سه ماهه قبل، مبلغ ٣.٧۵٨ ریال گزارش شده است که ۴٧ درصد از سود ٩ ماهه را تشکیل می‌دهد. بر اساس اطلاعات استخراج شده.....