در گروه سیمانی فضا تا حدودی بهتر از سایر صنایع است؛ چراکه دست‌کم تعداد نمادهای سبزپوش در این صنعت بیش از انگشتان دست است ! همانطور که بارها هم اشاره شد، نقدینگی خوبی وارد این صنعت شده و اکثر سرمایه‌گذاران انتظار آزادسازی و یا تغییر فرمول قیمت سیمان در بهار سال ١۴٠٠ را دارند. در این گروه ستران با افزایش تقاضا در تلاش برای خاتمه دادن به روند نزولی است. این سهم پایتخت‌نشین در صورت ورود به ...