در شماره جدید نشریه معتبر متال بولتن وضعیت بازار فلزات پایه و عوامل مهمی که بر این بازار اثر می گذارند بررسی شده است. سرمایه گذاران در بازار فلزات پایه باید بدانند از این پس چه عواملی بر قیمت ها اثر دارند و آیا می توان روی تداوم رونق ..