طی پنج ماهه نخست سال مالی ١۴٠٠ و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه بهمن، تولیدات شرکت بالغ بر ۵٧۴.٩٨ هزار تن محصول شامل ٢١٢.١ هزار تن کلینکر و ٣۶٢.٨ هزار تن سیمان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ......