پس از اعلام مواضع صریح مسئولان کشور در مقابل آمریکا و تروئیکای اروپایی مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام و...