در گروه قندی فشار عرضه پس از چند روز رشد قیمت در اکثر نمادها بالا گرفته است. در بازار خبرهایی از افزایش نرخ شکر شنیده می‌شود. تحقق این رویداد اثر خوبی بر سود شرکت‌ها دارد اما مشکل اینجاست قیمت‌ها چندان جذاب نیست. اما به هر جهت نمادهایی نظیر قهکمت، قزوین، قصفها و قپیرا که از نظر بنیادی شرایط بهتری دارند و می‌توانند مورد توجه باشند. در این گروه قچار ...