نقطه جذابی برای سهامداران میان مدتی باشد و ریسک سهم در این مقطع چندان زیاد نخواهد بود. اولین تارگت سهم در صورت بازگشت قیمتی حوالی ۴٣٠٠ تومان می باشد و ...