«فولاد و فملی» بالا دارند؟ روایت های تکنیکی از «فولاد ، فملی ، فخوز ، ذوب ، ارفع ، هرمز ، کاوه ، فاسمین ، کیمیا و فزرین»...