بر اساس اطلاعات ارائه شده طی گزارش فعالیت ماهانه بهمن، مجموع سرمایه‌گذاری شرکت بر اساس بهای تمام شده ١٠٧.۴ میلیارد ریال می‌باشد که تمامی آن در شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین از مجموع شرکت‌های زیر مجموعه ......