در گروه شوینده، گزارش ١٢ ماهه منتهی به ٣٠ آذر ماه پاکسان را داشتیم. این شرکت در حالی تا پایان دوره ٩ ماهه به سود ١.٣٧۴ ریالی رسیده بود که این رقم در پایان دوره ١٢ ماهه به ٢.۵٠٩ ریال رسید. در واقع پاکسان در ٣ ماه انتهای دوره به کمک فروش سنگین ۵.٩٠۴ میلیارد ریالی (که بالاتر از فروش کوارترهای قبلی بوده) به سود ١.١٣۵ ریالی (تقریبا دو برابر...