در گروه سیمانی، برخی از نمادها شرایط متفاوتی از روند کلی بازار دارند. روز گذشته نمادهایی نظیر ساوه، سیدکو، سکرد، سمازن، ساروج، سکرد موفق شدند با افزایش تقاضا به روند صعودی آغاز شده ادامه دهند. بحث آزادسازی نرخ فروش سیمان بر اساس فرمولی که به تائید وزارت صمت برسد، موجب شده تا بازار به تداوم روند صعودی سودسازی در سیمانی‌ها امیدوار شود. به نظر در بازار امروز نیز برخی دیگر از نمادهایی که ...