ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها بورسی از قیمت آخرین معامله سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار و در تاریخ ٢۶ بهمن ماه استفاده شده است و بر این اساس، ارزش خالص دارایی‌های هر سهم از این محل مبلغ ۶.٢۶۶ ریال محاسبه شده است. به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و ......