نوسان قیمت در کانال نزولی مشخص است. کف و سقف کانال ، حمایت و مقاومت اصلی است که فعلا پابرجا مانده است. بنظر قیمت در