برخی صندوق ها خلاف جهت حرکت کردند و در یک روند صعودی توانستند مسیر خود را از بازار جدا کنند که در راس آن ها دو صندوق دولتی ...