سیمان درود در حال حاضر در محدوده مقاومتی بسیار حساسی قرار داشته، در صورتی که موفق به شکست مقاومت ٢١٨٠٠ ریالی شود، سهم وارد موج سوم صعودی خود خواهد شد...