سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین ( تاپیکو ) پس از رسیدن به محدوده حمایت روندی خود یعنی ١٠۵۴٠ ریال به مرحله پایان اصلاح قیمتی خود نزدیک شد. به نظر می رسد ، در کوتاه مدت با مقاومت روند نزولی سهم در محدوده ١٣٠٠٠ ریال مواجه خواهیم بود که با توجه به واگرایی شکل گرفته در شاخص MACD پتانسیل شکست محدوده مذکور وجود داشته و در صورت موفق شدن به این امر، سهم توانایی حرکت تا محدوده ١۵٠٠٠ ریال تا ١٧٧٠٠ ریال را خواهد داشت...

بورس۲۴ : سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین ( تاپیکو ) پس از رسیدن به محدوده حمایت روندی خود یعنی 10540 ریال به مرحله پایان اصلاح قیمتی خود نزدیک شد. به نظر می رسد ، در کوتاه مدت با مقاومت روند نزولی سهم در محدوده 13000 ریال مواجه خواهیم بود که با توجه به واگرایی شکل گرفته در شاخص MACD پتانسیل شکست محدوده مذکور وجود داشته و در صورت موفق شدن به این امر، سهم توانایی حرکت تا محدوده 15000 ریال تا 17700 ریال را خواهد داشت.

تحلیل مذکور تا زمانی که حمایت 10540 ریال شکسته نشود ، معتبر خواهد بود.