آخرین وضعیت نموداری «وبصادر ، وتجارت ، وسینا ، وپارس ، وبملت ، وکار ، ونوین ، وپست ، وخاور و وپاسار» اینجاست...