شرکت سایپا در محدوده ٢٠٠٠ تا ٢١٠٠ ریال حمایت بسیار خوبی داشته و در حقیقت به کانال شکسته شده بلندمدتی خود پولبک را انجام داده است. اندیکاتورهای میان مدتی و کوتاه مدتی شرایط را برای یک حرکت صعودی فراهم کرده...