در خصوص فعالیت صنایع شیمیایی ایران نیز لازم به ذکر است در آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به دی، میزان تولیدات طی دوره یک ماهه نخست سال مالی ١۴٠٠، بالغ بر ١٧.۴٨ هزار تن گزارش شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل......