نوسان حرکت در یک کانال نزولی مشخص است. فعلا مهمترین حمایت و مقاومت، کف و سقف همین کانال است. فعلا کف کانال حمایت معتبری است و با در نظر گرفتن رفتار اندیکاتور و واگرایی شکل گرفته، رشد شاخص محتمل است... در سکه قیمت در حمایت استاتیک دو میلیون تومان و کف کانال کوتاه مدت ، حمایت شد و به سقف کانال و مقاومت محدوده ١١ میلیون و پانصد هزار تومان در حال حرکت است. به نظر...