هم اکنون با رسیدن قیمت به محدوده کف کانال انتظار داریم قیمت به این محدوده حمایتی واکنش مثبت نشان دهد و در ادامه مطابق سنت قبلی شاهد رشد ارزش سهام شرکت تا محدوده سقف کانال یعنی حوالی ١١۵٠٠ تومان باشیم...

تحلیل تکنیکال آرتاویل تایر - پارتا :

 

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. هر چند هنوز تعداد برخوردها به حد کافی نیست ، اما در بازه زمانی 1 ساله قیمت بصورت متناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان است. هم اکنون با رسیدن قیمت به محدوده کف کانال انتظار داریم قیمت به این محدوده حمایتی واکنش مثبت نشان دهد و در ادامه مطابق سنت قبلی شاهد رشد ارزش سهام شرکت تا محدوده سقف کانال یعنی حوالی 11500 تومان باشیم.

بنابراین خرید در قیمت های فعلی با هدف اولیه 7500 تومان و هدف ثانویه 11500 با حد ضرر 5400 تومان مناسب ارزیابی می شود.