مرور پیشنهادهای هفته قبل : نماد «وبوعلی» ۵۴٠ تومانی تا ۶١٠ تومان پیش رفت و با جو منفی بازار در نرخ حدود ۵٧٠ تومان ایستاد.این نماد در صورت تعادل کلی بازار رشد قیمت خوبی خواهد داشت. در بخش ابزارهای نوین مالی صندوق س. توازن معیار-د (دمعیار) و صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د (اوصتا) به عنوان سرمایه گذاری های بادرآمد ثابت معرفی شده بود که بازدهی مثبتی را به ثبت رسانده اند.