اکنون با توجه به گزارش شرکت و روند معاملاتی خلاف جهت بازار طی روزهای اخیر، نمودار این سهم بروزرسانی شد تا وضعیت و تارگت های قیمتی هفته های آتی نیز با سناریو هایی تحلیل شود...