این سهم با توجه به ماللکیت در شرکت یزد تایر و کربن سیمرغ و تایید اخبار افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی و سود انباشته در کنار قرار گیری در کف کانال قیمتی سیگنال خرید خوبی را صادر کرده است...