بر اساس صورت های مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ٣٠ آذر، شرکت ایران تایر این دوره با سرمایه ٢٨۶.۴۶ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص۶.٢۴٢ ریال محقق نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با سود ٢.٠٣٨ ریال، افزایش ٢٠۶ درصدی سودآوری را نشان می‌دهد. طی این دوره و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل......