نوسان حرکت در یک کانال نزولی مشخص است. فعلا مهمترین حمایت و مقاومت، کف و سقف همین کانال است. با توجه به ساختار ABCD و سطوح فیوناچی و همچنین پتانسیل زمانی، کف کانال حمایت معتبری است و با در نظر گرفتن رفتار اندیکاتور، رشد شاخص محتمل است...