بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ٩ ماهه منتهی به ٣٠ آذر، شرکت با سرمایه ٩٠٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٢٠٣٨ ریال محقق نموده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با سود ۵٠٩ ریال، افزایش ......