با استفاده از اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه و همچنین اطلاعات صورت‌های مالی شش و نه ماهه، سودآوری شرکت طی سه ماهه چهارم سال پیش‌بینی گردیده است. به منظور محاسبه درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه آخر سال، از اطلاعات .......