حق تقدم سهمی از جنس کاغذ در موقعیت مناسب خرید قرار گرفته است...