هر چند با افت ماه های گذشته بازار سرمایه قیمت سهام بسیاری از شرکت ها در نقطه خرید مناسبی قرار گرفته است و نگهداری سهم با دید بلندمدت بازدهی بالاتر از تورم می تواند داشته باشد اما مداخلات غیراقتصادی در بورس تهران در کنار ریسک های برون زا سبب شده که هیچ کف قیمتی نتوان برای قیمت سهام شرکت های بنیادین قائل شد...