در فاسمین فروش دی ماه ٣٩۴ میلیارد ریال و جمع درآمد دوره ١٠ ماهه ١۴.١٩٢ میلیارد ریال بوده است. فاسمین در انتهای گزارش دی ماه اشاره کرده که ٢.٠٠٠ تن شمش روی و ١.۵٠٠ تن کنسانتره روی سولفیدی را جهت صادرات از طریق گمرک بندرعباس حمل و بارگیری کرده ولی از آنجایی که اسناد صادراتی مربوطه برای گزارش فعالیت دی‌ ماه نهایی نگردیده، فروش‌های مربوطه متعاقبا درگزارش فعالیت ماه بعد اعلام خواهد شد و همچنین مقدار ١.۵٠٠ تن کنسانتره روی سولفیدی دیگر در حال حمل به مقصد بندرعباس می‌باشد. این یعنی یک سوپرگزارش برای ...