احتمال رخ دادن بدترین سناریو وجود دارد اما سرمایه گذاران ترجیح داده اند به آن فکر نکنند. این، هم می تواند یک عامل مثبت باشد و هم زمینه سقوط بازارها را فراهم کند. جو حاکم بر بازارها، جو خوشبینی احتیاط آمیز است و ..