در گروه پتروشیمی فشار عرضه در شرایطی بالا است که شرکت‌های گزارش‌های ٩ ماهه مناسبی را منتشر نمودند. همچنین عملکرد تولید و فروش دی ماه این ذهنیت را ایجاد می‌کند کف سود در کوارتر پایانی سال کمتر از فصل پائیز نخواهد بود. در این گروه جم‌پیلن با فروش سنگین ٩.١٩۴ میلیارد ریالی مجموع درآمد خود تا پایان دوره ١٠ ماهه را به ۵٠.٣١٨ میلیارد ریال رسانده است. فروش شرکت برای سال گذشته ٣٣.٢۴۶ میلیارد ریال بوده است. رشد نرخ پلی‌ پروپیلن نشان می‌دهد که این شرکت تا پایان سال به ...