طی صورت های مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ٣٠ آذر، شرکت دوده صنعتی پارس با سرمایه ۴٧۴.۵ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص .......