طی معاملات امروز نیز ناشی از هیجانات ایجاد شده در بازار و آغاز روند صعودی شاخص، در همان ابتدا و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار تقاضا در اکثر نمادهای بازار و درنتیجه آغاز به کار شاخص با روندی صعودی و مثبت بودیم. اما ......