در نماد «پارتا» قیمت در حال رسیدن به مقاومت مهم ٧۵٠٠ تومان است. در صورت شکست مقاومت، می توان انتظار داشت قیمت در میان مدت به هدف ٩٣٠٠ تومان برسد...

بورس۲۴ : در نماد «پارتا» قیمت در حال رسیدن به مقاومت مهم 7500 تومان است. در صورت شکست مقاومت، می توان انتظار داشت قیمت در میان مدت به هدف 9300 تومان برسد.