از دلایل افزایش تقاضا برای سهم طی هفته های اخیر انتشار اخبار و شایعات در خصوص ......