این روزهای خبرهای متنوع از بازارهای مختلف منتشر می شود و تحولات سیاسی و اقتصادی فراوان وجود دارد که بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر می گذارد. تردیدی وجود ندارد که جو بازارها مثبت است اما همه باید بدانیم چرا شاخص ها و قیمت ها رشد می کنند و آیا ..