قیمت بر روی خط روند میان مدت حمایت شد. در نگاه اول روند صعودی میان مدت مشخص است چرا که کف ها و سقف ها بالاتر از کف ها و سقف های قبلی تشکیل شده اند. با توجه به الگوی مثلث بازشونده ، انتظار داریم قیمت تا سقف قبلی و محدوده ۵٣٠٠ تومان رشد کند...