در شرکت‌های تولیدکننده اوره و آمونیاک، نگاهی به عملکرد پتروشیمی شیراز خواهیم داشت. این شرکت در فصل پائیز با فروش سنگین ٢۴.٨١۴ میلیارد ریالی به سود خالص ٢.۴۴٧ ریالی (به ازای هر سهم) رسیده است. مجموع درامد شرکت تا پایان دوره ٩ ماهه ۵٠.۴۴١ میلیارد ریال و سود خالص ۴.۶٧۵ ریال بوده است. با این شرایط سود ...