سرمایه گذاری مس سرچشمه مطابق با انتظار در محدوده حمایت روندی خود یعنی محدوده ٧٣۵٠ ریال باری دیگر با افزایش تقاضا مواجه شد...
دلیل افزایش تقاضا در «سرچشمه»

بورس۲۴ : سرمایه گذاری مس سرچشمه مطابق با انتظار در محدوده حمایت روندی خود یعنی محدوده 7350 ریال باری دیگر با افزایش تقاضا مواجه شد.

برای هفته جاری به نظر می رسد سهم باری دیگر حرکت به سمت محدوده 8400 ریال تا 8900 ریال را آغاز کند و در صورتی که موفق شود در این محدوده خود را تثبیت کند، در این شرایط اندیکاتورهای میان مدتی، قدرت صعودی بهتری به خود خواهند گرفت و توانایی شکست مقاومت مذکور را خواهند داشت.

در صورت شکست مقاومت 8900 ریال حرکت به سمت محدوده 10000 ریال و پس از آن 13000 ریال آغاز خواهد شد.