سرمایه گذاری تأمین اجتماعی پس از آن که به حمایت ١٨٣٠٠ ریال خود رسید، مدتی را در این محدوده کف سازی کرده و به نظر به تدریج باید شاهد یک رالی صعودی در سهم باشیم. همانطور که در نمودار مشاهده می گردد، واگرایی مثبت شدیدی در شاخص MACD شاهدیم و اندیکاتورها گارد صعودی در کوتاه مدت به خود گرفته اند...