در این نوشتار آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکالی چند سهم مورد بررسی قرار گرفته است...