با آنکه جو بازارهای مختلف مثبت است و قیمت ها رشد قابل توجه داشته اما شاخص های بنیادی بازار تمامی مواد خام یکسان نیست و به همین دلیل ضروری است با دقت رفتار کنیم. سال جدید میلادی تحولات در بازارها ..