نمودارهای تکنیکی از آخرین وضعیت «نوری ، زاگرس ، جم ، کرماشا ، خراسان ، شپدیس ، شغدیر ، فارس ، تاپیکو و پترول» حکایت دارند... برخی از این سهم ها در موقعیت مناسب خرید قرار گرفته اند...