سهمی از صنعت غذایی در موقعیت مناسب خرید قرار گرفت...