هنگامیکه جو بازار به دلایل مختلف منفی می شود عده ای از سرمایه گذاران بدون توجه به افق شرکت ها تلاش می کنند از بازار خارج شوند. این یک رویکرد اشتباه است. تمرکز بر حضور بلندمدت در بازار یک ضرورت است. برای سرمایه گذاران در ..