محصولات شرکت تحت دو گروه سیم‌های مسی و سیم‌های آلومینیومی دسته بندی می‌شود که طی سال مالی جاری و در دوره سه ماهه منتهی به ٣٠ آذر، شرکت موفق به تولید ١٠۵٧ کیلومتر کابل‌های مسی و ۵٢ کیلومتر کابل‌های آلومینیومی شده است که در مجموع و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ......